15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-off 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on o65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,35 cm
Andy Tirta SKC - Semarang
Breeder: Yudi - Blitar

Kohaku,34 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Kohaku,32 cm
King's Variasi - Blitar
Breeder: SKF - Blitar

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,35 cm
Ido Koi - Bandung
Breeder: Tukang Koi - Bogor

Taisho Sanshoku,35 cm
Aris Cmr - Wates
Breeder: Wik Koi Farm - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,34 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Breeder: Plat AG Koi - Kediri

Showa Sanshoku,34 cm
Dawud - Kediri
Breeder: DD Koi - Kediri

Showa Sanshoku,35 cm
Soegeng Tjahjono - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,34 cm
Herlin Wijaya - Surabaya
Breeder: SKF - Blitar

Shiro Utsuri,34 cm
Aris Cmr - Wates
Breeder: Wik Koi Farm - Blitar

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,34 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Breeder: Plat AG Koi - Kediri

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,34 cm
Shona - Blitar
Breeder: Akrimna Fish Centre - Blitar

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,31 cm
Adit - Magelang
Breeder: GKK Koi Farm - Yogyakarta

Kinginrin A,34 cm
Banyu Biru - Kediri
Breeder: Banyu Biru - Kediri

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,33 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,35 cm
Budi Santoso - Sragen
Breeder: Yogie Isane Koi - Blitar

Hikari Moyomono,35 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,35 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

Kawarimono,31 cm
Jatmiko Suryo - Yogyakarta
Breeder: Gema Koi - Banjarnegara

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,35 cm
Indra Pujianto S - Semarang
Breeder: Avan - Kediri

Doitsu,35 cm
Budi Santoso - Sragen
Breeder: Yogie Isane Koi - Blitar

Doitsu,34 cm
Budi Santoso - Sragen
Breeder: Yogie Isane Koi - Blitar

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,34 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Bekko,32 cm
Andrean - Magelang
Breeder: Samping Rumah Koi Farm - Yogyakarta

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,35 cm
Ragil Lanang WTP - Yogyakarta
Breeder: Samping Rumah Koi Farm - Yogyakarta

Shusui,32 cm
Edy Djunarko - Magelang
Breeder: Lestari Koi Farm - Magelang

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,35 cm
Ahok - Batam
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

Asagi,34 cm
Budi Santosa - Yogyakarta
Breeder: Budi Santosa - Yogyakarta

Asagi,32 cm
ST Koi Bali - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,33 cm
H. Ali S.A. - Surabaya
Breeder: Top Koi Farm - Surabaya

Kinginrin B,34 cm
Reza Teguh Rianto - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,33 cm
Good One Koi - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,34 cm
Soegeng Tjahjono - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya

Tancho,33 cm
Edy Djunarko - Magelang
Breeder: Lestari Koi Farm - Magelang

Tancho,32 cm
Halim - Surabaya
Breeder: Mulia Koi Farm - Surabaya