15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-off o65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,61 cm
Jatmiko Eka Kusumo - Surabaya
Breeder: Good One Koi Farm - Surabaya

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3